Přehled činnosti MSON za rok 2011

• Dne 11. ledna 2011 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra občanské sdružení Mezinárodní společnost Oskara Nedbala se sídlem: Klokotská 118/10, Tábor 390 01. Žádost o registraci a stanovy MSON byly vypracovány přípravným výborem ve složení:
PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. – pedagožka ZUŠ O. Nedbala Tábor, Konzervatoře Č. Budějovice a Jihočeské univerzity, hudební publicistka a zpěvačka
MgA. Jan Dafčík - ředitel ZUŠ O. Nedbala Tábor a pedagog Konzervatoře Č. Budějovice
Ing. Richard Mlázovský, DiS. – zástupce ředitele ZUŠ O. Nedbala Tábor

• Zahajovací schůze o.s. Mezinárodní společnost O. Nedbala proběhla dne 18. února 2011 v koncertním sále ZUŠ O. Nedbala v Táboře za přítomnosti představitelů města Ing. Jiřího Fišera – starosty a Ing. Lenky Horejskové – místostarostky.

• V rámci zahajovací schůze MSON byl zvolen výbor o.s. v tomto složení:
Předsedkyně a jednatelka: PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
Místopředsedové:
Mgr. Karel Daňhel (ředitel Divadla O. Nedbala)
Ing. Jan Setunský (potomek táborské rodiny Nedbalovy první manželky Josefiny)
Pokladník: Ing. Richard Mlázovský, DiS. (zástupce ředitele ZUŠ O. Nedbala Tábor)

• Výbor MSON podal ke dni 15. března 2011 žádost o dotaci z Kulturního fondu města Tábora na činnost v roce 2011 (registrace domény, vytvoření loga a webových stránek MSON, vydání propagační tiskoviny, nákup materiálů pro přípravu stálé expozice věnované skladateli v prostorách Divadla O. Nedbala, nákup a kopírování materiálů a hudebních nahrávek za účelem založení archivu MSON).
Kulturní komise Rady města Tábor na svém jednání dne 29. března 2011 doporučila podporu žádosti o dotaci z grantového programu města Tábor v oblasti kultury na rok 2011 a zastupitelstvo města na svém jednání dne 2. května 2011 návrh komise schválilo. Na základě tohoto usnesení byla MSON udělena dotace pro rok 2011 ve výši 3.000 Kč.

• Dne 4. dubna 2011 byl zřízen transparentní účet MSON u Reiffeisen Bank.

• Hudební spisovatelka a redaktorka rozhlasových pořadů o hudbě Ludmila Vrkočová (členka MSON) vytvořila program Slovo o hudbě – Oskar Nedbal sestavený z rozhovorů s Ludmilou Peřinovou a kronikářem orchestru Bolech Vojtěchem Peřinou, doplněný hudebními ukázkami z tvorby O. Nedbala. Výpovědi L. Peřinové popisují zejm. průběh Dnů O. Nedbala v Táboře (26. – 28. 11. 2010) a založení MSON, V. Peřina referuje o vztazích O. Nedbala s táborským Filharmonickým spolkem, založeným r. 1877 otcem Karlem Nedbalem (dnes Komorní orchestr Bolech Města Tábora), na základě rukopisné kroniky orchestru. Pořad byl vysílán na ČRo Vltava v dubnu 2011.

• V dubnu 2011 Ludmila Peřinová publikovala v odborném muzikologickém čtvrtletníku Opus musicum stať Znovuzrození Oskara Nedbala, v květnu 2011 podobně zaměřený článek s názvem Znovuzrození Oskara Nedbala v Táboře v hudebně pedagogickém měsíčníku Talent. Obě publikace s fotografickými přílohami pojednávají o Dnech Oskara Nedbala a genezi a aktivitách Mezinárodní společnosti O. Nedbala.

• Ve středu 22. června 2011 se uskutečnila důležitá událost - otevření 1. etapy Síně Oskara Nedbala v budově Divadla O. Nedbala. Pro výstavu umístěnou do prostoru divadelního Evaria (1. patro) a nazvanou Oskara Nedbal – život a dílo byly částečně využity materiály z obsáhlé expozice instalované v Gotické síni muzea v listopadu 2010 v rámci Dnů Oskara Nedbala. Na vernisáži promluvili: Mgr. Karel Daňhel – ředitel divadla a místopředseda MSON, PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. – předsedkyně MSON a Dr. Vojtěch Peřina – člen MSON, dlouholetý kronikář Komorního orchestru Bolech (původně Filharmonický spolek založený v r. 1877 Oskarovým otcem Karlem Nedbalem). Ukázky z méně známé Nedbalovy klavírní tvorby přednesla MgA. Eva Peřinová (členka MSON). Na této výstavě Divadlo O. Nedbala spolupracovalo s MSON, Městem Tábor – odborem kultury a cestovního ruchu, ZUŠ O. Nedbala, Husitským muzeem a Divadlem Harfa o.s. za finančního přispění Jihočeského kraje – GP – Podpora živé kultury. Výstava jako 1. etapa budoucí stálé Síně O. Nedbala v Táboře byla přístupná do 12. září 2011 a těšila se velké pozornosti a obdivu široké veřejnosti.

• Ve středu 13. července 2011 se v Divadle O. Nedbala uskutečnil koncertní večer z Oskarova operetního díla v podání studentů JAMU (Helena Tamelová – soprán; Roman Hoza – baryton) za klavírního doprovodu a průvodního slova univ. prof. PhDr. Miloše Schnierera (člena MSON) – muzikologa a publicisty. Zazněla vokální čísla z Nedbalových operet Polská krev a Vinobraní. Program byl doplněn ukázkami z Lehárovy operetní tvorby.

• V rámci tzv. Úplňkové noci proběhl ve večerních hodinách v sobotu 13. srpna 2011 v Divadle O. Nedbala zajímavý program: prohlídka divadla vedená Jindrou Nezvedovou, hudební vystoupení vokálního tělesa His Master Voice Band se zařazením aranžmá dvou Nedbalových skladeb a prohlídka výstavy Oskar Nedbal – život a dílo. Následovala noční procházka městem Po stopách Oskara Nedbala pod vedením a s výkladem Ludmily Peřinové. Zajímavé informace poskytli také Jan Setunský a Martin Polák (členové MSON). Trasa: Divadlo O. Nedbala; rodný dům O. Nedbala; Střelnice; Děkanský chrám; Náměstí Mikoláše z Husi – budova bývalého gymnázia; ZUŠ O. Nedbala; bývalý starý táborský hřbitov (dnes park pod Kotnovem, kde byla pochována Nedbalova první choť Josefina roz. Setunská).

• V dramaturgickém plánu České televize se poprvé v historii objevil návrh na vytvoření filmového dokumentu o Oskaru Nedbalovi. Film by měl být realizován v koprodukci s Rakouskem. Jeho přípravy se ujali renomovaný režisér ČT 2 Petr Ruttner a dramaturg ČT 2 Vítězslav Sýkora. Petr Ruttner od března r. 2011 uskutečnil v Táboře několik pracovních schůzek se členy výboru – Ludmilou Peřinovou a Janem Setunským. Setkal se též s dalšími členkami MSON, autorkami loňské výstavy v Gotické síni – Janou Stránskou a Evou Hrubešovou. Konzultoval též s další členkou MSON, historičkou PhDr. Marií Fronkovou, CSc. Zaujala ho zejm. pozůstalost Oskara Nedbala v rodině Setunských jako originální pramen, kronika orchestru Bolech (resp. Filharmonického spolku, se kterým O. Nedbal spolupracoval) a vazby Nedbalovy rodiny k Táboru. Ing. Jan Setunský (místopředseda MSON) zapůjčil České televizi rozměrnou pozůstalost (zejm. korespondenční materiál) po Josefině a Oskarovi Nedbalových. Další spolupráce je očekávána.

• Na počátku roku 2012 byly připraveny podklady pro zprovoznění webových stránek Mezinárodní společnosti O. Nedbala. Materiály pro web zpracovala Ludmila Peřinová. Výtvarný návrh: Jan Setunský a Jan Setunský ml. Technická příprava: Roman Polák. Realizace webových stránek byla uskutečněna díky příspěvku 3000,- Kč z Kulturního fondu města Tábora a za výrazné finanční podpory ZUŠ Oskara Nedbala (www.zustabor.cz).

• Na katedře muzikologie Filozofické fakulty UP v Olomouci členka MSON Kateřina Klváčková, DiS. obhájila svoji bakalářskou práci s názvem „Hudební spolek v Táboře v letech 1877 – 1918“. Původní práce vycházející především z archivních dosud nezpracovaných pramenů reflektuje táborský kulturní život ve vymezeném období v čele s bohatou spolkovou činností. V práci je pojednána též spolupráce Oskara Nedbala s táborským Filharmonickým spolkem založeným skladatelovým otcem Karlem Nedbalem v roce 1877.