Přehled činnosti MSON za rok 2017

V prvních měsících roku 2017 vznikal v redakci Ludmily Peřinové šedesátistránkový sborník “Komorní orchestr Bolech města Tábor” věnovaný 140. výročí založení tohoto tělesa (původně Filharmonického spolku, u jehož zrodu stál v r. 1877 otec Oskara Nedbala Karel Nedbal). Součástí publikace je mj. stať L. Peřinové “Hudební spolek a O. Nedbal” (s. 22 – 26).

2. dubna se v malém sále Divadla O. Nedbala v Táboře uskutečnil “Večer s Oskarem Nedbalem”, v němž vystoupilo 10 studentů Konzervatoře České Budějovice. Osm zpěváků za klavírního průvodu dr. Věry Bauerové (vedoucí oddělení povinného klavíru a korepetic) předneslo výběr z písňové tvorby českých autorů v čele s O. Nedbalem a A. Dvořákem a několik herecky zpacovaných výstupů z oper a operet včetně Nedbalovy Polské krve, a to v nastudování Operního studia konzervatoře vedeného Dagmar Volfovou – sólistkou jihočeské opery. Pěvecký program obohatili Nedbalovou hudbou instrumentalisté: Adam Závodský – klavír (třída MgA. Magdy Štajnochrové – členky MSON) přednesl suitu Ze starých dob; houslista Václav Pelouch (třída MgA. Jana Drhy) za klavírního průvodu A. Závodského zahrál 1. větu z náročné Sonaty h moll. Průvodní slovo: Ludmila Peřinová.

Večer s ON 2017.pdf

Týž program (viz výše) zazněl 30. března v koncertním sále Konzervatoře České Budějovice.

14. května oslavil Komorní orchestr Bolech své 140. narozeniny slavnostním výročním koncertem ve velkém sále Divadla O. Nedbala v Táboře za řízení Jiřího Sychy. V programu zazněl mj. Nedbalův Valse triste. Během večera byl “pokřtěn” sborník zpracovaný v redakci Ludmily Peřinové (viz výše), v němž je i Nedbalovi věnována patřičná pozornost.

Nedbalovy skladby připravené pro “Večer s O. Nedbalem” (4. dubna – viz výše) v podání studentů českobudějovické konzervatoře byly prezentovány i na dalších koncertech konzervatoristů. Např. vokální cyklus Písně op. 11 v podání Michaely Šimkové (klavírní doprovod dr. Věra Bauerová) zazněl v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Č. Budějovicích 12. června; klavírní suita Ze starých dob v podání Adama Závodského byla uvedena na koncertě pro seniory v českobudějovickém centru Emauzy 12. prosince.

20. června bylo provedeno Nedbalovo Scherzo caprice mezinárodním studentským orchestrem festivalu Prague Summer Nights ve velkém sále Divadla O. Nedbala v Táboře. Po dobu dvou týdnů v prostorách divadla a ZUŠ O. Nedbala nacvičoval symfonický orchestr spolu s vokálním souborem rozsáhlé programy orchestrální, písňové, komorní i operní pro jednotlivá vystoupení v rámci výše uvedeného festivalu v Praze a dále v Salzburgu. Projekt zastřešený americkou agenturou Classical Movements za uměleckého vedení dirigenta Johna Nardolilla probíhal v Táboře již podruhé. Zmíněný koncert dirigoval Američan Arthur Fagen. Pro těžkosti s pořizováním notového materiálu mladí umělci hráli z Nedbalovy originální rukopisné partitury, kterou zapůjčil orchestr Bolech. Skladatel ji věnoval tehdejšímu Filharmonickému spolku v roce 1896, kdy svoji skladbu s táborským orchestrem též provedl.

21. června se v Gotické síni Husitského muzea v Táboře uskutečnil komorní koncert účastníků Prague Summer Nights (viz výše). 25 instrumentalistů se představilo v několika komorních seskupeních rozmanitým programem. Ten byl zarámován díly Oskara Nedbala – pro studenty různých národností z amerických hudebních univerzit neznámými a objevnými. Argentinská violoncellistka Julia Dover s americko-čínskou klavíristkou Choo Choo Hu přednesly Valse triste a Romanci. Americká houslistka Lauren Roth s americko-thaiwanskou pianistkou Justinou Lee zahrály virtuózní 1. větu z Nedbalovy Sonáty h moll. Úvodní slovo pronesl starosta Ing. Jiří Fišer, průvodní text Ludmila Peřinová.

Koncert 21. 6. 2017.pdf

29. srpna se v Gotické síni Husitského muzea v Táboře představila klavírním recitálem Nikol Bóková – studentka JAMU Brno (ve třídě doc. J. Jiraského). Program vytvořený z klavírních skladeb L. Janáčka a O. Nedbala doplnily písněmi obou autorů Ludmila Peřinová (zpěv) a Eva Peřinová (klavír). Mladá pianistka Nikol Bóková průběžně od r. 2016 nahrává historicky první snímky kompletu Nedbalova klavírního díla pro Český rozhlas (viz níže). Koncert se uskutečnil s podporou pana Geoffreye Pipera, čestného člena MSON - prezidenta lucemburské společnosti MusicEnterprise, která napomáhá pronikání české hudby do povědomí veřejnosti v cizině.

1. listopadu byl v pražském studiu Českého rozhlasu natočen 103 minutový pořad Ludmily Peřinové “Klavírní tvorba Oskara Nedbala”. Pořad, který se snaží přiblížit neznámé, opomíjené a přitom rozměrné a zajímavé skladatelovo klavírní dílo, bude vysílán na stanici Vltava počátkem roku 2018. Textovou složku načetla L. Peřinová, v rozhovoru se představila pianistka Nikol Bóková (JAMU Brno), která od r. 2016 pracuje na souborné historicky první nahrávce Nedbalových klavírních skladeb pro Český rozhlas. Klavírní ukázky v jejím podání jsou součástí tohoto pořadu, který předkládá autorův kompoziční vývoj v klavírním oboru v kontextu s jeho profesionálním růstem v dalších oblastech i s jeho komplikovanými životními osudy.

5. listopadu byla uspořádána tematická komentovaná vycházka “Za historií táborských hudebních spolků” vedená Ludmilou Peřinovou. Zájezd cca 40 účastníků zaštítila českobudějovická agentura Kultur-Kontakt. Trasa (Střelnice, Divadlo O. Nedbala, rodný dům O. Nedbala, místo bývalé synagogy, hudební škola, staré gymnasium na nám. M. z Husi, kostel Narození P. Marie a děkanský chrám na Žižkově nám.) byla doplněna přednáškou v sále ZUŠ O. Nedbala na téma Oskar Nedbal v kontextu života táborských hudebních spolků. L. Peřinová zpracovala obsahový rámec vycházky / přednášky též v textové elektronické podobě s fotodokumentací jako podklad pro plánovanou budoucí knižní publikaci (red. M. Mareš) zmíněné agentury, jejíž první díl vyšel v listopadu 2016 (viz Přehled činnosti za rok 2016 / autogramiáda knihy Kopa vycházek za historií – 22. listopadu).

Nedbalovská témata pronikají i do kvalifikačních spisů studentů hudebních uměleckých škol. Houslista Václav Pelouch (z Tábora) píše svoji absolventskou práci na konzervatoři v Č. Budějovicích (vedoucí AP: L. Peřinová) o roli O. Nedbala v táborském kulturním životě; pianistka Barbora Brabcová (AMU Praha) se ve své bakalářské práci věnuje Nedbalově komorní tvorbě a pianistka Nikol Bóková (JAMU Brno) zpracovává Nedbalovo klavírní dílo z interpretačního hlediska ve své magisterské práci.

24. listopadu se uskutečnila výroční členská schůze MSON v ZUŠ O. Nedbala, která zhodnotila aktivity většiny roku 2016 a roku 2017 a nastínila další výhledy do r. 2018.