Přehled činnosti MSON za rok 2015

I rok 2015 přinesl řadu aktivit a impulzů posunujících činnost MSON a šíření odkazu O: Nedbala do kontextů překračujících regionální měřítka.

Počátek roku: Zpracovávání žádostí o dotace z Fondu kultury a Fondu cestovního ruchu města Tábora (L. Peřinová; R. Mlázovský). Žádosti na podporu klavírního recitálu Barbory Brabcové (FK) a vydání tiskoviny Po stopách táborských hudebníků (FCR) byly podány v březnu. V květnu jsme obdrželi vyrozumění o dotaci (viz Finanční zpráva v Zápisu ze členské schůze 22. 1. 2016).

• 9. března: Výroční členská schůze MSON v sále ZUŠ O. Nedbala (s koncert. vstupem L. a E. Peřinových a I. Havlínové).

• 10. dubna – Praha (přednáškový sál v Revoluční ul. č. 2): Přednáška L. Peřinové (s poslechovými ukázkami) „Oskar Nedbal a Vídeň“ pro členy Klubu přátel Rakouska..

• 15. - 17. května – Kamenice nad Lipou (Kulturní dům): Mezinárodní Novákova klavírní soutěž zaměřená v r. 2015 též na tvorbu Oskara Nedbala. Prvenství a Cenu Oskara Nedbala obdržel Adam Závodský – student Konzervatoře Č. Budějovice (ve třídě MgA. Magdy Štajnochrové – členky MSON

• 24: května – Divadlo O. Nedbala Tábor (velký sál): Koncert komorního orchestru Bolech s názvem OPERETA. Na programu mj.: 6 čísel z Nedbalových operet Polská krev a Vinobraní. Sólisté: Zuzana Benešová, Jano Kostelanský. Dirigent: Jiří Sycha. Reprízy tohoto úspěšného koncertu se konaly 13. září v Táboře na Střelnici (v rámci festivalu Táborská setkání) a 18. října v Koncertní síni O. Jeremiáše v Č: Budějovicích.

• 28. května – Divadlo O: Nedbala Tábor (malý sál): recitál violoncellistů Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího Hoška se skladbami O. Nedbala a jeho adoptivního otce Davida Poppera (v rámci zahájení výstavy „D. Popper – Paganini violoncella“).

• 28. května – 25. června: Divadlo O. Nedbala Tábor (výstavní síň): Výstava „David Popper – Paganini violoncella“ věnovaná příteli, adoptivnímu otci O. Nedbala – violoncellistovi Davidu Popperovi. (Ve spolupráci s Pražskou židovskou obcí).

• Červen: 1. část rozměrnější statě L. Peřinové „Oskar Nedbal a Vídeň“ byla publikována v odborném bulletinu České společnosti Johanna Strausse (red. T. Jelinowitz, Slavkov u Brna; www.czechstrauss.com) (2. část - viz níže).

• Červenec – srpen: Divadlo O. Nedbala Tábor: Již tradiční výstava – letní Síň Oskara Nedbala.

• 11. srpna a 18. srpna: Jindřichův Hradec – ZUŠ V. Nováka: Přednášky L. Peřinové „The Chamber Music by O: Nedbala and The Czech Quartet“ pro účastníky mezinárodních kurzů komorní hudby. (Ve spolupráci s organizátorem kurzů MgA. Lubomírem Havlákem a Kvarteta Martinů).

• 28. srpna: Husitské muzeum Tábor (gotický sál): klavírní recitál Barbory Brabcové (absolventky Konzervatoře Č. Budějovice (třída MgA. Magdy Štajnochrové - členky MSON), který představil neznámé Nedbalovy skladby: cykly Lettres intimes, Z dětského života (výběr), valčíky a virtuózní Variace na Dvořákovo téma. Koncert se uskutečnil díky podpoře Fondu kultury města

• Srpen: V rámci koncertní cesty po Německu dua Jaroslav Šonský (housle; Švédsko/ČR) a Sylvaine Wiart (klavír; Francie) zazněla Nedbalova Sonata pro housle a klavír na více místech, mj. v Mnichově, a to na Francouzském institutu a v Českém centru.

• Srpen: Obhajoba magisterské práce Simony Jedličkové (Filozofická fakulta JU v Č: Budějovicích) s názvem „Oskar Nedbal v paměti města Tábora“ (122 s.). Autorka se zabývá historií péče o odkaz O. Nedbala v Táboře, mapuje tuto problematiku mj. v rámci činnosti orchestru Bolech, hudební školy i v dalším kulturním kontextu města. Představuje též pětiletou aktivitu MSON (konzultace s L. Peřinovou). Drobný sociolog. průzkum sleduje informovanost o O. Nedbalovi v širší laické veřejnosti. Jeden výtisk byl věnován archivu MSON.

• 22. září: Divadlo O. Nedbala Tábor (malý sál): V rámci recitálu violoncellisty Jana Škrdlíka a klavíristky Šárky Besperátové zaznělo Capriccio pro vlc. a klavír O. Nedbala. Jan Škrdlík (člen MSON) prezentoval toto dílo (včetně části Romance a skladby Valse triste) na více koncertech v ČR v r. 2015.

• Říjen, listopad: Díky podpoře Fondu cestovního ruchu mohla vzniknout tiskovina Po stopách táborských hudebníků (autor: L. Peřinová), která představuje kulturní resp. hudební spolky a význačné jednotlivce (Fr. Bolech, V. B. Aim, K. Korecký, rodina Nedbalova) táborského hudebního života sklonku 19. a 1. ½ 20. století. Osmistránková publikace je doplněna fotografiemi, anglickým resumé a mapkou k turistickým účelům. (Tisk: RUDI Tábor).

• Listopad: 2. část rozměrnější statě L. Peřinové „Oskar Nedbal a Vídeň“ byla publikována v odborném bulletinu České společnosti Johanna Strausse (red. T. Jelinowitz, Slavkov u Brna; www.czechstrauss.com)

• 23. prosince byl na slovenském internet. portálu Opera Slovakia zveřejněn obsáhlý článek bratislavské hudební publicistky Eleny Blahové-Martišové „Oskar Nedbal – slnečný kráľ bratislavského hudobného života“, který informuje o poslední etapě (1923 -1930) Nedbalova života spojené s vedením Slovenského národního divadla (1923 - 1930). Předsedkyně MSON L. Peřinová byla šéfredaktorem tohoto portálu vyzvána k publikaci další nedbalovské statě.